[Advaita-l] VSN Bhashya of Shankara with Kannada translation - download link

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Wed Jun 16 01:47:03 EDT 2021


ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ.
ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಗ್ರಂಥ ಹರಿಹರ,
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಅಭೇದ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.


https://archive.org/details/Vishnu_Sahasranama_Stotra_With_Shankaracharya_Bhashya


More information about the Advaita-l mailing list