[Advaita-l] Acharya Sankara on Saguna Brahman - By Mahamahopadhyaya Vireshwara Krishna Dongre Ji

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Thu Jan 17 02:51:44 EST 2019


praNAms
Hare Krishna

If not, atleast share the gist of this work please.

Hari Hari Hari Bol!!
bhaskar
More information about the Advaita-l mailing list