[Advaita-l] REFERENCES FROM VARIOUS PURANAS, UPANISHADS, SASTRAS WHERE VISHNU, RAMA, KRISHNA DON BHASMA TRIPUNDRA AND VISHNU IS A PARAMA SHIVA BHAKTA

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Wed Jan 16 23:50:30 EST 2019


Namaste,

किं वेदैर्खिलैः पुराणनिचयैरन्योन्यनिन्दापरैः 
किं वा भारतकीर्तनमुमे किं क्षुद्रधर्मादिभिः ।
यत्रेशानकथाप्रचारविधुरानिस्सारभूता कथा 
काव्येनापि किमत्र रामकथया दुःखोत्कटायाः फलम् ॥ (शिवरहस्ये - १०.३९)

Please notice the word 'पुराणनिचयैरन्योन्यनिन्दापरैः' . Shiva & it's related puranas project Shiva as Supreme and 
Vishnu is projected as subordinate to Shiva ; Vishnu & it's related puranas project Vishnu as Supreme and Shiva is 
projected as subordinate to Vishnu ; similarly Shakti. 

The prudence lies in us during upAsana as 'how we accept' them without getting trapped in fanaticism. 

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च...

rgs,
sriramMore information about the Advaita-l mailing list