[Advaita-l] Fwd: Is there a 'Hari-Hara Avatāra' of Viṣṇu?

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Fri Jan 27 11:49:13 CST 2017


https://books.google.co.in/books?id=KnPoYxrRfc0C&pg=PA4131&lpg=PA4131&dq=Hariharanatha+in+Harivamsha&source=bl&ots=Y7OBC3oBA3&sig=3hQyaJuR-M3jlEMPnGYNtp7W2co&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi0idDY8OLRAhUJOI8KHYTSAh4Q6AEIGTAA#v=onepage&q=Hariharanatha%20in%20Harivamsha&f=false
Encyclopaedia of Indian Literature: Sasay to Zorgot

By Mohan Lal

(information about the ancient Telugu author: Hariharanatha ....Harivamsha)Here is a chapter of the Harivamsha where the term 'Harihara' occurs, but
not 'Hariharanātha':

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_125_mpr.html

 *hariharamAhAtmya*kIrtanam stavakathanaM cha


mArkaNDeya uvAcha
shivAya viShNurUpAya viShNave shivarUpiNe |
yathAntaraM na pashyAmi tena tau dishataH shivam ||2-125-29
anAdimadhyanidhanametadakSharamavyayam |*tadeva te pravakShyAmi rUpaM
hariharAtmakam ||2-125-30*


devau *hariharau* stoShye brahmanA saha sa~Ngatau |
etau cha paramau devau jagataH prabhavApyayau ||2-125-40


ya idaM paThate nityaM stotraM hariharAtmakam ||2-125-60
arogA balavAMshchaiva jAyate nAtra saMshayaH |

regards

vs


More information about the Advaita-l mailing list