[Advaita-l] Obstacles for Spoiritual Realization - adhikaari bhedas

Venkatraghavan S agnimile at gmail.com
Fri Feb 17 03:17:02 EST 2017


The bhAshya of लिङ्गाच्च BS 4.1.2 is also helpful.
दृश्यन्ते हि सकृच्छ्रुताद्वाक्यात् मन्दप्रतीतंवाक्यार्थं आवर्तयन्तः
तत्तदाभासव्युदासेनसम्यक्प्रतिपद्यमानाः...येषां पुनःनिपुणमतीनां न
अज्ञानसंशयविपर्ययलक्षणः पदार्थविषयःप्रतिबन्धोऽस्ति, ते शक्नुवन्ति
सकृदुक्तमेव तत्त्वमसिवाक्यार्थम्अनुभवितुमिति, तान्प्रति
आवृत्त्यानर्थक्यमिष्टमेव ;...
 नच एवम् आत्मानमनुभवतः किञ्चिदन्यत्कृत्यमवशिष्यते ;...यस्य तु न
एषोऽनुभवो द्रागिव जायते, तं प्रतिअनुभवार्थ एव आवृत्त्यभ्युपगमः ।

Regards,
Venkatraghavan


More information about the Advaita-l mailing list