[Advaita-l] aTharvavedaM paippalAda shAkhA annaprAshana prayoga

Animesh darkdevil114 at rocketmail.com
Mon Oct 12 14:33:50 CDT 2015


SrI mAtrE namaH 
NamaskaraM ,


The very following post have annaprAshana prayoga of paippalAda shAkhA .

https://animeshnagarblog.wordpress.com/2015/09/20/atharva-veda-paippalada-shakha-annaprashana-prayoga/

Regards
Animesh Nagar 


More information about the Advaita-l mailing list