[Advaita-l] sharira a must for Brahma Jnana

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Sat Feb 1 10:13:35 CST 2014


Namaste,

bhagavAn rAmachandra while performing dahana samskAra to bird jaTAyu says:

sarvatra khalu drushyantE sAdhavO dharmachAriNaH
shUrAH sharaNyAH saumitrE tiryagyOni gatESvapi .........3.68.24

So, sAdhu-purushAs, dharmaparAyaNAs etc. are also found in tiryak-yOnIs too ! 
It is not necessary that one has to take a human form.  However, as Sri.Subbuji said,
shravaNa, manana & nidhidhyAsana is easy for humans.

regs,
sriramMore information about the Advaita-l mailing list