[Advaita-l] dakSiNAmUrti stOtra from sUta saMhita

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Wed Jun 13 04:06:07 CDT 2012


*parOkSa priyAya iva hi dEvAH*

praNAms
Hare Krishna

We chant this maNtra parOksha priyA iva hi devAH...(extra ya in priyAya is 
not there)...By the way, to get hold of the lakshyArtha one has to think 
about the artha of AtmannAtman nityAmantrayata..also.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list