[Advaita-l] Surya is the Atma of All and Best Approximation for Brahman

Venkatesh Murthy vmurthy36 at gmail.com
Tue Feb 14 21:26:04 CST 2012


Namaste

त्वं भानो जगतश्चक्षुस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम् ।
त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम् ॥ वन पर्व ३/३६

तव यद्युदयो न स्यादन्धं जगदिदं भवेत् ।
न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन् मनीषिणः ॥ वन पर्व ३/५३

यदहर्ब्रह्मणः प्रोक्तं सहस्रयुगसम्मितम् ।
तस्य त्वमादिरन्तश्च कालज्ञैः परिकीर्तितः ॥ वन पर्व ३/५५

संहारकाले सम्प्राप्ते तव क्रोधविनिसृतः ।
संवर्तकाग्निस्त्रैलोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते ॥ वन पर्व ३/५७

-- 
Regards

-Venkatesh


More information about the Advaita-l mailing list