[Advaita-l] vedic yajna

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Tue Nov 29 06:25:50 CST 2011


praNAms
Hare Krishna

'kalau naam saMkeertanaM smrutam', three S's recommended for mOksha mArga 
in Kaliyuga, i.e. saMkeertana, sadAchAra, satsanga. 
yajato makhaih dvapare paricaryayam kalau tad hari-kirtanat.....?? says 
some smruti texts...jnAna mArga is best for kruta, treta is for yAga, 
yagna, dvApara is for parichArakatva and nAma saMkeertana is best suited 
for the conditioned minds of kali yuga...

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskarMore information about the Advaita-l mailing list