[Advaita-l] samkalpa in sandhyavandana according to TN smartas

Sriram Krishnamurthy asksriramjobs at gmail.com
Thu May 12 07:11:25 CDT 2011


Namaste Jaldhar Ji,
for Sandhyavandana we do achamana followed by Shuklambaradharam then
Prananayamya followed by the Sankalpa
Mamopatta samasta durikshayadvara shree parameshwara preetyartham
Pratah/madhyahnikam/ sayam/ sandhyam karishye

thats it..

Sri Maha Sannidhanam Sri Abhinava Vidyatheertha Swamigal in his
Sandhyavandam commentary also  writes same  Sandhyavandam Kannada commentary
which was translated into Tamil.

The beauty of Sandhyavandam is it starts with Parameshwara Preetyartham and
ends with Narayayana Eti Samarpayayami showing Harihara abhinnam

Thanks and Regards,
Sriram
On Thu, May 12, 2011 at 4:03 PM, Jaldhar H. Vyas <jaldhar at braincells.com>wrote:

> On Thu, 12 May 2011, Sriram Krishnamurthy wrote:
>
> Namaste Jaldhar Ji,
>>
>> For Sri Samba Parameshwara Panchayatana Puja we follow this
>>
>> Shube Shobane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitaya Parardhaha Shveta Varaha
>> Kalpe
>> Vaivasvata Manvantare Ashtavigumshati Tame Kali yuge Prathame Pade Jambhu
>> Dweepe Bharatha Varshe Bharatha Kande  Meruho Dakshine Parshve Shalivahana
>> Shakhe Asnmin Vartamana Boudhavatara Ramakshetre ,,,,,it goes on
>>
>
> Which is roughly what I would expect.  But my question is specifically
> about sandhyavandana.  Do you use the same samkalpa then?
>
>
> --
> Jaldhar H. Vyas <jaldhar at braincells.com>
> _______________________________________________
> Archives: http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l/
> http://blog.gmane.org/gmane.culture.religion.advaita
>
> To unsubscribe or change your options:
> http://lists.advaita-vedanta.org/cgi-bin/listinfo/advaita-l
>
> For assistance, contact:
> listmaster at advaita-vedanta.org
>More information about the Advaita-l mailing list