[Advaita-l] Is Brahman saguNa or nirguNa or aguNa?

Br. Pranipata Chaitanya pranipata at hotmail.com
Tue May 10 19:19:32 CDT 2011


 
> Pls clarify whether "omkara" is pratimA or not. 
> 
> I have read elsewhere that "Omkara" is "AlaMbanaM" and pratika / pratima are sAlagrAma, narmada bAna linga etc. 
> 
> There is a difference between AlaMbanaM and pratimA. Examples of AlaMbanaM are praNava, daharAkAsa in hridaya puNDarIka etc. that are NOT kArya-brahma whereas sAlagrAma / linga in the form of pratIka / pratima are kArya-brahma. 
> 

> Sriram
> 
Hari Om Shri Sriramji, Pranaams!
parasya brahmaNaH vAcaka-rUpeNa pratimAvat pratIkarUpeNa ca parabrahma-pratipatti-sAdhanatvena manda-madhyama-buddhInAM vivakShitasya o~NkArasya upAsanaM kAlAntare muktiphalam uktaM yat,   BGB 8.12
In Shri Guru Smriti,Br. Pranipata Chaitanya 		 	  		 


More information about the Advaita-l mailing list