[Advaita-l] shloka on v yasa

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Mon Mar 21 23:42:25 CDT 2011


Sadashiva samarambham Shankaracharya madhyagam(it is not madhyamam)
asmadacarya paryantam vande aguru paramparam!!

praNAms
Hare Krishna

I am first time hearing words like 'madhyagam' 'aguru' etc.  in the above 
shlOka...What we chant here is : shankarAchArya madhyamAM and vande 'guru' 
paraMparAM.  BTW, what is the meaning of 'aguru' paramparam ??

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list