[Advaita-l] shloka on v yasa

Srikanta Narayanaswami srikanta.narayanaswami at yahoo.com
Mon Mar 21 09:12:47 CDT 2011


The slokah actually reads,:
 Sadashiva samarambham Shankaracharya madhyagam(it is not madhyamam)
asmadacarya paryantam vande aguru paramparam!!

and on vyasa,

Shankaram Shankaracharyam kesavam Badarayanam!
sutra bhashya krtau vande Bhagavantau punah punah!!

N.Srikanta.      


More information about the Advaita-l mailing list