[Advaita-l] Idam na mama

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Tue Mar 15 23:34:17 CDT 2011


Humble sAshtAnga praNAms Sri Jaldhya Vyas prabhuji

praNAms Sri Jaldhar vyAs prabhuji
Hare krishna

Kindly pardon me the above typo.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list