[Advaita-l] Shankara and Madhusudhana

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Wed Jul 20 04:37:39 CDT 2011


and sankara clearly prohibits this which is evident from
apaHShUdrAdhikaraNa.   And hence, a seemingly apavAda against Sankara. 

praNAms Sri Ram prabhuji
Hare Krishna

Yes, it is ONLY a 'seemingly' apavAda against shankara bhagavatpAda. 
Though shankara denied vedAdhikAra to stree, shUdra he never brahma 
vidya/Atma jnAna or mOksha to shUdra-s.  This clearly shows his 
magnanimity towards others. 

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list