[Advaita-l] Tantric Acts

D.V.N.Sarma డి.వి.ఎన్.శర్మ dvnsarma at gmail.com
Wed Jan 12 10:17:24 CST 2011


I had some trouble locating the reference. Here is it

anAvR^itAH kila purA striya AsanvarAnane .
kAmachAravihAriNyaH svatantrAshchArulochane .. 4..\\
tAsA.n vyuchcharamANAnA.n kaumArAtsubhage patIn .
nAdharmo.abhUdvarArohe sa hi dharmaH purAbhavat .. 5..\\
ta.n chaiva dharmaM paurANaM tiryagyonigatAH prajAH .
adyApyanuvidhIyante kAmadveShavivarjitAH .
purANadR^iShTo dharmo.ayaM pUjyate cha maharShibhiH .. 6..\\
uttareShu cha rambhoru kuruShvadyApi vartate .
strINAmanugraha karaH sa hi dharmaH sanAtanaH .. 7..\\
asmi.nstu loke nachirAnmaryAdeya.n shuchismite .
sthApitA yena yasmAchcha tanme vistarataH shR^iNu .. 8..\\
babhUvoddAlako nAma maharShiriti naH shrutam .
shvetaketuriti khyAtaH putrastasyAbhavanmuniH .. 9..\\
maryAdeya.n kR^itA tena mAnuSheShviti naH shrutam .
kopAtkamalapatrAkShi yadartha.n tannibodha me .. 10..\\
shvetaketoH kila purA samakShaM mAtaraM pituH .
jagrAha brAhmaNaH pANau gachchhAva iti chAbravIt .. 11..\\
R^iShiputrastataH kopa.n chakArAmarShitastadA .
mAtara.n tAM tathA dR^iShTvA nIyamAnAM balAdiva .. 12..\\
kruddha.n taM tu pitA dR^iShTvA shvetaketumuvAcha ha .
mA tAta kopa.n kArShIstvameSha dharmaH sanAtanaH .. 13..\\
anAvR^itA hi sarveShA.n varNAnAma~NganA bhuvi .
yathA gAvaH sthitAstAta sve sve varNe tathA prajAH .. 14..\\
R^iShiputro.atha ta.n dharma.n shvetaketurna chakShame .
chakAra chaiva maryAdAmimA.n strIpu.nsayorbhuvi .. 15..\\
mAnuSheShu mahAbhAge na tvevAnyeShu jantuShu .
tadA prabhR^iti maryAdA sthiteyamiti naH shrutam .. 16..\\
vyuchcharantyAH patiM nAryA adya prabhR^iti pAtakam .
bhrUNa hatyA kR^itaM pApaM bhaviShyatyasukhAvaham .. 17..\\
bhAryA.n tathA vyuchcharataH kaumArIM brahmachAriNIm .
pativratAmetadeva bhavitA pAtakaM bhuvi .. 18..\\
patyA niyuktA yA chaiva patnyapatyArthameva cha .
na kariShyati tasyAshcha bhaviShyatyetadeva hi .. 19..\\
iti tena purA bhIru maryAdA sthApitA balAt .
uddAlakasya putreNa dharmyA vai shvetaketunA .. 20..\\


MB Santi Parva says that Svetaketu was born to

the wife of Uddalaka by disciple of Uddalaka.

regards,

Sarma.


On Wed, Jan 12, 2011 at 6:33 AM, Kathirasan K <brahmasatyam at gmail.com>wrote:

> Namaste Sarmaji,
>
> I remember reading in the Mahabharata that a primitive version of gandharva
> vivaha was the norm in the early days . Pandu shares this with Kunti and
> also how Shvetaketu brought about a great change in a way that only one man
> needs to be taken as a partner in marriage and sex. But I don't remember
> reading the part about offering one's wife as a partner for the night. May
> I
> know the reference please? Thanks.
>
> Kathirasan
>
> 2011/1/12 D.V.N.Sarma డి.వి.ఎన్.శర్మ <dvnsarma at gmail.com>
>
> > I would like to remind members that till Svetaketu prohibited it, an
> > athidhi
> > (guest)
> > was given not only food but the householder's wife for the night. It was
> > one
> > of the
> > duties enjoined on the householders.
> >
> >
> >
> _______________________________________________
> Archives: http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l/
> http://blog.gmane.org/gmane.culture.religion.advaita
>
> To unsubscribe or change your options:
> http://lists.advaita-vedanta.org/cgi-bin/listinfo/advaita-l
>
> For assistance, contact:
> listmaster at advaita-vedanta.org
>More information about the Advaita-l mailing list