[Advaita-l] dravya shakti

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Tue Aug 16 23:59:21 CDT 2011


The first one is the Chetana dRk, the Seer/observer
The other is the entire seen, inert world: dRshya

praNAms
Hare Krishna

How about sarvamApOmayaM jagat in saptashati & veda maNtra ApOva idagaM 
sarvaM vishvAbhUtAnyApaH, prANAvA ApaH, pashava ApaH etc. etc.  Do these 
stOtra/maNtra-s have any relevance to 'dravya shakti'??

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list