[Advaita-l] (Advaita) Bhakti vs. Jnana

Rajaram Venkataramani rajaramvenk at gmail.com
Fri Aug 12 16:35:34 CDT 2011


>
> The distinction between vAchyArtha and lakShyArtha applies not only to tvam
>
> pada but also to tat pada.
>

Agree.

*brahmarpanam brahma havir*
 *brahmagnau brahmana hutam*
*brahmaiva tena gantavyam*
*brahma-karma-samadhina*More information about the Advaita-l mailing list