[Advaita-l] j~nAna, aj~nAna and sarvaj~natvam

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Tue Aug 9 11:55:44 CDT 2011


On Tue, Aug 9, 2011 at 8:37 PM, Ramesh Krishnamurthy <rkmurthy at gmail.com>wrote:

>
> The muNDaka says "tadvij~nAnArthaM sa gurumevAbhigachChet samitpANiH
> shrotriyaM brahmaniShTham". The emphasis is on the guru being both
> shrotriya
> and brahmaniShTha. If the mukta ( = brahmaniShTha) had knowledge of all
> things in vyavahAra, he would be a shrotriya by default and *the emphasis
> on
> the guru being shrotriya would be redundant.*
>
> A very nice yukti, Ramesh.

Regards,
subrahmanian.vMore information about the Advaita-l mailing list