[Advaita-l] Advaita-l Digest, Vol 81, Issue 4

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Tue Apr 5 06:11:01 CDT 2011


By placing the thumb in the above manner, the below mantra is chanted 
towards the
expiation:
 
"prANAnAM granthirasi rudrO mA vishAntakaH ..........ApyAyasva".

praNAms 
Hare Krishna

We chant the mahAnArAyaNa upanishad maNtra here " angushtamAtraH 
purushOngushtancha samAshritaH, Ishasarvasya prabhu preeNAti vishva bhuk..
Just for the information.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list