[Advaita-l] The Enlightened Eminently Engage in Empirical Endeavors - Part 2

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Thu Mar 4 05:37:32 CST 2010


 Shankara says in sUtra bhAshya that even anAshrami-s like raikva,
vAchaknavi *etc.* have got that
Atma vidyA.
.anAshramitvena vartamAnOpi vidyAyAmadhikriyate, kutaH??
taddrushteH, raikva, vAchaknavi *prabhruteenAM*, evaM bhutAnAmapi
brahmavitva shrutyupalabdheH...

While the exact reference of the Bhashya is not available now to me

praNAms
Hare Krishna

It is in sUtra bhAshya 3-4-39...

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskarMore information about the Advaita-l mailing list