[Advaita-l] NAISKARMYASIDDHIH and Prakaranadvadashi

Anand Hudli ahudli at gmail.com
Sat Aug 7 23:09:03 CDT 2010


The Dakshinamurti Math has also published a text called the
Prakaranadvadashi, a collection of 12 of Shankara Bhagavatpada's prakaraNa
works, with rare commentaries by later Acharyas. The following is a listing
of the Prakarana Granthas with TIkAkAras:

upadeshasAhasrI - Anandagiri
dashashlokI - MadhusUdana sarasvatI (siddhAnta-bindu) and GauDabrahmAnanda
(nyAyaratnAvali)
shatashlokI - Anandagiri
panchIkaraNa - SureshvarAchArya and Anandagiri
aparokShAnubhUti - VidyAraNya
Atmabodha - PadmapAda
tripurI - Anandagiri
maniShApanchaka - sadAshivendrayogI and bAlagopAlendramuni
AtmajnAnopadeshavidhi - Anandagiri
upadeshapancharatna - sadashiva and bAlakrishnAnandasarasvatI
svarUpanirUpaNa - Anandagiri
vAkyavRtti - Anandagiri

The address is:

Mahesh Research Institute
Shri Dakshinamurti Matha
D, 49/9 Mishra Pokhara
Varanasi 221010
Phone: 0542 241 0654

Another publisher that I have found to be useful:

Sampurnanand Sanskrit University
Sales Department
Varanasi 221002

AnandMore information about the Advaita-l mailing list