[Advaita-l] Sivaanandalahari - 13

D.V.N. Sarma dvnsarma at gmail.com
Tue Nov 10 15:30:14 CST 2009


Here is the telugu text.

ప|| ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమే మున్నది | నిక్కము నిన్నే నమ్మితి
నీ చిత్తంబికను ||

చ|| మరవను ఆహారంబును మరవను సంసార సుఖము | మరవను యింద్రియ భోగము మాధవ నీ మాయ |
మరచెద సుజ్ఞానంబును మరచెద తత్త్వ రహస్యము | మరచెద గురువును దైవము మాధవ నీ మాయ ||

చ|| విడువను పాపము పుణ్యము విడువను నా దుర్గుణములు | విడువను మిక్కిలి
యాసలు విష్ణుడ నీమాయ |
విడిచెద షట్కర్మంబులు విడిచెద వైరాగ్యంబును | విడిచెద నాచారంబును విష్ణుడ నీమాయ ||

చ|| తగిలెద బహు లంపటముల తగిలెద బహు బంధంబుల | తగులను మోక్షపు మార్గము
తలపున యెంతైనా |
అగపడి శ్రీ వేంకటేశ్వర అంతర్యామివై | నగి నగి నను నీవేలితి నాకా యీమాయ ||

Your translation needs some polishing.

regards,
Sarma.


On 11/11/09, D.V.N. Sarma <dvnsarma at gmail.com> wrote:
> On 11/10/09, Anbu sivam2 <anbesivam2 at gmail.com> wrote:
>> Sivaanandalahari - 13
>>
>> आसारे संसारे निजभजन-दूरे जडधिया
>> भ्रमन्तं मामन्धं परम-कृपया पातु-मुचितम् ।
>> मदन्य: को दीन-स्तव कृपण-रक्षाति-निपुण-
>> स्त्वदन्य: को वा मे त्रिजगति शरण्य: पशुपते ॥ १३ ॥ १३ ॥
>>
>> AsAre saMsAre nijabhajana-dUre jaDadhiyA
>> bhramantaM mAmandhaM parama-kRupayA pAtu-muchitam |
>> madanya: ko dIna-stava kRupaNa-rakShAti-nipuNa-
>> stvadanya: ko vA me trijagati SaraNya: paSupate || 13 ||
>>
>> It is worth protecting me with compassion as I am running around like a
>> blind man with dull wit leading a life that is useless and unfavourable
>> for
>> meditation. Who is poorer than me? Oh Pasupathi! Who else, in the three
>> worlds, will protect me other than you who is the ultimate in protection
>> of
>> the poor?
>>
>> *Commentary*
>>
>> Aum
>>
>> என்போல் எளியவரும் எங்கெங்கு பார்த்தாலும்
>> உன் போல் வலியவரும் உண்டோ பராபரமே
>> (தாயுமானவர்)
>>
>> SivaprasaadEna vinaa na buddhi: sivaprasaadhEna vinaa na yukthi:|
>> SivaprasaadEna vinaa na siddhi: sivaprasaadhEna vinaa na mukthi:||
>>
>> Hey! PasupathE! exclaims AchaaryaaL. Who is a ‘pasu’? ‘Pasyantheethi
>> pasava:’ Those jeevas who take the objects sensed by the karmEndriyaas as
>> real and suffer their lives in this samsaara are called ‘pasu’. They are
>> bound by three paasams (literally chains) called kaamam, karmam and
>> maayai
>> and thus live a life of agnaanis.
>>
>> What is maayai? It is the inability to know the subtle secret of getting
>> janma saabalyam given in the Vedantha saasthra. Annamacharya laments on
>> the
>> obstacles created by the maaya in the following keerthana.
>>
>> Ekkadi mAnusha janmam bethina phalame unnadhi nikkamu ninnE nammithi nee
>> chithambikanU
>> (What is the use of getting a manusha janmam? It is now left to you)
>>
>> maravanu ahArambulu maravanu samsArasukhamu maravanu indriya bhogamu
>> mAdhava
>> nee mAya
>> By your Maya do I forget eating, happiness of life, sense-pleasures...
>>
>> marachedha sugyAnambunu marachedha thatva rahasyamu marachedha guruvunu
>> daivamu mAdhava nee mAya
>> But by our Maya I  do forget acquiring gnana, I forget all the thathva
>> rahasya, I forget my Guru and the God
>>
>> viduvanu pApamu punyamu viduvanu nA durgunamulu viduvanu mikkiliyAsalu
>> vishnuda nee mAya
>> And by your Maya I do not give up doing paapa and puNya karmas, I do not
>> give up my dhurguNa as also my greed
>>
>> vidichedha shatkaaryambulu vidichedha vAiragyambunu vidichedha
>> Acharambunu
>> vishnuda nee maya
>>  By your Maya, I do not practice the shatkarmas (which are dauti, basti,
>> neti, nauli, kapalabati and trataka), I do not practice vairaagyam, I do
>> not
>> practice aachaaram..
>>
>> thagilEdha bahulampatamula thagilEdha bahubhandhambula thagulanu mOkshapu
>> mArgamu thalapuna yenthainA
>> By your Maya, I go by the way of the mind and get entanged in
>> relationships
>> but the thought of Moksha never crosses my mind..
>>
>> agapadi shree Venkateswara anrtharyAmi vai nagi nagi nanu nee velithi
>> nAkA
>> yI mAya
>> I surrender to you who is the antharyaami of all,  why this Maaya for me,
>> shouldn't you save me...
>>
>> (pl do listen to the beautiful rendering of this by Priya Sisters
>>
>> http://www.youtube.com/watch?v=RhzCIynNvjU
>>
>>
>> What is kaama? It is the base desire in such objects as women, wealth
>> etc.
>>
>> And what is karma? It is the punya and papa done in many previous lives.
>>
>> Thus being bound by these three paasam, having abhimaanam to the inert
>> body
>> that is made of five subtle elements from space to earth and calling it
>> as
>> ‘I’ and calling the objects as mine, knowing what is seen only as real
>> and
>> ignoring the unseen Vedic knowledge that liberates from these paasams,
>> thus
>> drowning endlessly in the ocean of samsaara, that praani is known as
>> ‘pasu’.
>> Therefore Parameswara who apportions the karmaphalas to these pasus, is
>> known as Pasupathi.
>>
>> Hey! PasupathE! There is no end for me from the eternal spin that I am
>> dragged into with kaamam, krOdham, lObham, mOham, madham and maathsaryam.
>> There is no release for me from the binding of wife, children, wealth,
>> home
>> etc. (காயத்தே பசு பாசத்தே சிலர் காமுற்றேகுதல் என்கொலோதான்!) My constant
>> efforts O! PasupathE! To relieve myself from these clutches only take me
>> from the frying pan to the fire! I have not found time to think of your
>> lotus feet because I have remained an ‘avivehi’. Hey! Parameswara! Hey!
>> prabhO! You alone is the saranaagatha vathsalan and I am you
>> saraanaagathan.
>> There is none equal to you in being dheena-rakshakan in all the three
>> worlds. Please therefore come to me and teach me the aathma-gnaanam to
>> drench myself in sivaanandalahari.
>>
>> SivOham, SivOham.
>> _______________________________________________
>> Archives: http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l/
>> http://blog.gmane.org/gmane.culture.religion.advaita
>>
>> To unsubscribe or change your options:
>> http://lists.advaita-vedanta.org/cgi-bin/listinfo/advaita-l
>>
>> For assistance, contact:
>> listmaster at advaita-vedanta.org
>>
>


More information about the Advaita-l mailing list