[Advaita-l] Revised programme for the Vidvata sadas (fwd)

Jaldhar H. Vyas jaldhar at braincells.com
Mon Nov 17 23:18:25 CST 2008


---------- Forwarded message ----------
From: sundararaman Kunchithapatham <kunchithapatham at gmail.com>
Date: Mon, 17 Nov 2008 21:07:14 -0800

Programme of Lectures in connection with Sri Jagadeeswavra Sastrigal's
Birthday

(from 22nd Nov to 24th Nov 2008 at Sankara Gurukulam,Abhiramapuram,Chennai)

The revised programme includes Srividya lectures also
 

Name                                                             Subject

 

Vedanta

 

Dr  Godaji                                        Aanandamayadhikaranam

Dr R Krishnamurthi Sastri               Avidyasutravicharaha

Sri Vijayaraghava Ganapati             Upadhivadha

Sri V Subrmania Ganapati                Karmayoga

Sri Rajagopala Sarma                       Satyakama Prasna

Sri Sivkumar Sarma                          Prakrithyadhikaranam

Sri Goada Anantha Somayaji            Jyothirathikaranam

Sri Goda Eswara Sarma                     Kenopanishad

Sri Lakshinarasimha Sarma               Brahma Vidya

Purva Mimamsa    

Sri Chirravur Srirama Sarma              Abhyudaya Ishti Adhikaranam

Dr Mani Dravid Sastri                         Bhavana vada-Bhatta Rahasya

Sri R Ramasomayaji                            Vaajinadhikaranam

Sri Giridhara Sarma                              Pournamasyadhikaranam

Sri Gurunatha Ganapati                         Bhavarthathikaranam

Sri Suryanarayana Bhat                         Vajapeyadhikaranam

 

Nyaya  

Sri Viswanatha Gopalakrisha Sastri       Sadprapathilakshanam

Sri Sripada Subramania Sastri                 Pakshatha Vicharaha

Sri KE Devathacharya                          Vythpathivada-First Vichara

Sri Narayana Sarma                            Vyagra lakshanam

Ramalal Sarma                                 Sakalya Lakshanam

 

Vyakaranam

Sri J Ramakrishna Sastri                      Atheyedatyutusu

Sri Kopella Satyanarayana Sastri              Spota Nirupanam

Sri Purnananda Sastri                         Edoothedvivachanam

Sri Anjeneya Sarma                            Gendithi

Sri Venugopala Sarma                          Pratheya Grehene Dathenyansyapigrahanam

Sri Lakshmana Sarma                           Vid Dhathoho Vividharoopani

Sri ST Nagaraja Sarma                         Avyya Samgya     

 

Srividya          

Sri Anjeneya Sarma Vajepeye                   Guest Lecture

Srimathi Jaya Subramaniam                     Syamala Upasana

Srimathi Annapurna                            Sivasakthi Samarasyam

 

K Sundararaman


More information about the Advaita-l mailing list