[Advaita-l] lalitha sahasranamam

Jaldhar H. Vyas jaldhar at braincells.com
Fri Mar 14 09:05:37 CDT 2008


On Thu, 13 Mar 2008, naga bhushan wrote:

> hi,     in lalitha sahasranamam,it is said there r 1000s of devi 
> sahasranamam....of them 10 r most important.....they are...... 
> ganga,bhavani,gayatri,kali,lakshmi,saraswathi,shyamala,bala,rajarajeswari,
> lalitha. 
>   i am unable to get bala,shyamala,rajarajeshwari sahasranamam..can 
> anyone please help me ou..
>

Of the stotras you mention, I have only been able to track down Bala 
sahasranama.  Here are the publication details of the book:

Sapta-sahasranama (sapta bara) : Tara-Takaradi, Bhuvanesvari-Bhakaradi, 
Kali-Kakaradi, Kubjika, Guhyakali, Bala-Bakaradi, Mahatripura Sundari 
sahasranama ca, tat tatha caiva rahita

sangrahakarta evam sampadakashca Srimad Dandi Svami Tatvabodhasrama Ji Maharaja.
1. samskarana. Jabalapura, Ma. Pra. : Nigamagama Sakti Sodha Samsthana Sihora,
2044 [1987]

-- 
Jaldhar H. Vyas <jaldhar at braincells.com>


More information about the Advaita-l mailing list