[Advaita-l] on vidyA

bhaskar.yr at in.abb.com bhaskar.yr at in.abb.com
Thu Sep 13 02:33:01 CDT 2007


praNAms
Hare Krishna

Shri shankara in adhyAsa bhAshya defines what is vidyA ...tadvivEkEna cha
vastusvarUpAvadhAraNaM vidyAM AhuH!! just as avidyA is of the nature of
avivEka, *vidyA* is of the nature of vivEka ( discrimination)...In the
shankara's prasThAna trayi bhAshya, the terminology vidyA has been called
by synonyms like Atma buddhi, brahmAtma buddhi, AtmajnAna, jnAna,
avdhAraNa, nishchayajnAna, avagati etc. etc..

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar

More information about the Advaita-l mailing list