[Advaita-l] On the occasion of Sri Shankara jayanthi

srikanta at nie.ac.in srikanta at nie.ac.in
Sat Apr 21 01:02:47 CDT 2007


Dear friends
The punya jayanthi of Sri Shankara Bhagawath pujya pada falls on April
22,2007.

      Vadivratagajendradurmadaghata durgarvasankarsanah
      Srimacchankaradeshikendranrgaradayati sarvarthavit!
      Duram gacchata vadiduhsatagajah sanyasadamstrayudho
      vedantoruvanasrayastadaparam dvaitam vanam bhaksyati!!
                         -Sri Madhavah

On this auspicious day let us all humbly pray to that great Teacher to
give us sufficient strength to understand his precept.

            Bhava Shankara Desika me sharanam.

                          N.Srikanta.


More information about the Advaita-l mailing list