[Advaita-l] Website on Shankaracharya

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Thu Mar 30 08:52:23 CST 2006


Namaste,

I came across this site:
http://sankaracharya.org/

--
satyena dhAryate pRthvi satyena tapate raviH|
satyena vAti vAyushca sarvaM satye pratishThitam||

calA lakShmIshcalAH prANAshcalaM jIvita yauvanaM|
calAcale ca saMsAre dharma eko hi nishcalaH||More information about the Advaita-l mailing list