[Advaita-l] Shiva Manasa Puja

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Mon Mar 20 10:15:52 CST 2006


You can listen to the audio version at:

http://www.vedamantram.com/audio/Sivamanasapuja.mp3

--
satyena dhAryate pRthvi satyena tapate raviH|
satyena vAti vAyushca sarvaM satye pratishThitam||

calA lakShmIshcalAH prANAshcalaM jIvita yauvanaM|
calAcale ca saMsAre dharma eko hi nishcalaH||More information about the Advaita-l mailing list