[Advaita-l] Uddhava Gita 1

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Wed Aug 16 13:00:08 CDT 2006


Namaste,
Today being shrAvaNa kR^iShNa aShTami or shrIkR^iShNa janmAShTami, I
will post verses from the 16th chapter of the uddhava gIta (or 19th
chapter of the eleventh skandha of shrImadbhAgavataM), which forms
chapters 6 to 29 of the eleventh skandha of shrImadbhAgavataM.
uddhavagIta, like bhagavadgIta, is in the form of a dialogue taking
place between shrIkR^iShNa and uddhava. The translations I have seen
are quite poor. So I request the members to translate these verses as
much as possible. Anyway, translations are available at:
http://www.astrojyoti.com/bhagavatam11d.htm I will post these later.

shrIbhagavAn uvAcha:

yo vidyAshruta sampanna AtmavAnnAnumAnikaH|
mAyAmAtramidaM j~NAtvA j~NAnaM cha mayi sannyaset||1||

j~NAninastvahameveShTaH svArtho hetushcha sammataH|
svargaishchaivApavargashcha nAnyo'rtho madR^ite priyaH||2||

j~NAnavij~NanasaMsiddhAH padaM shreShTaM vidurmama|
j~NAnI priyatamo'to me j~NAnenAsou bibhArti mAm||3||

tapasthIrthaM japo dAnaM pavitrANItarANi cha|
nAlaM kurvanti tAM siddhiM yA j~NAnakalayA kR^itA||4||

tasMAjj~NAnena sahitaM j~NAtvA svAtmAnamusshavaH|
j~NAnavij~NAna sampanno bhaja mAM bhaktibhAvatH||5||

j~NAnavij~NAnayaj~Nena mAmiShTvA'tmAnamAtmani|
sarvayaj~NapatiM mAM vai saMsiddhiM munayo'gaman||6||

tvayuddhvAdhrayati yastrividho vikAro mAyantarA'patati nAdyapavargayoryat|
janmadayo'sya yadami tava tasya kiM syurAdyantayoryadasato'sti tadeva
madhye||7||

-- 
satyena dhAryate pR^ithvi satyena tapate raviH|
satyena vAti vAyushca sarvaM satye pratishThitam||

calA lakShmIshcalAH prANAshcalaM jIvita yauvanaM|
calAcale ca saMsAre dharma eko hi nishcalaH||More information about the Advaita-l mailing list