[Advaita-l] Upadesha Panchakam 3

Prasad Ramamurthy Kadambi kaupeenavanta at gmail.com
Tue Aug 1 02:17:24 CDT 2006


Dear Abhishek,

On 8/1/06, Abhishek RK <rkabhi at gmail.com> wrote:
>
> The third shloka:
>
> vAkyArthaH suvichAryatAM shrutishiraH pakShaH samAshrIyatAM
> dustarkAtsuviramyatAM shrutimatastarko'nusandhIyatAm|
> brahmAsmIti vibhAvyatAmaharahargarvaH parityajyatAM
> dehe'hamatirujyatAM budhajanairvAdaH parityajyatAm||3||


Very happy indeed to see  UP series, but it would be more helpful if you can
type the shlokas in devanagari. Thanks a  lot and well done.

Regards

Prasad Kadambi


-- 
sada shiva samarambham Shankaracharya madhyamam !

asmadacharya paryantham vande guru paramparam !!More information about the Advaita-l mailing list