[Advaita-l] logic and shastra

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Thu Jun 16 06:40:23 CDT 2005


Namaste,
While on the subject of science and Truth one could take a look at this site:
http://www.swami-virajeshwara.com
http://www.swami-virajeshwara.com/Truth.htm

Abhishek

-- 
bhava Sankara deSika me saraNam

sadASiva samArambham SankaracArya madhymam
asmadAcArya paryantam vande guru paramparamMore information about the Advaita-l mailing list