[Advaita-l] Digest of Paramacharya's Discourses on Soundaryalahari(DPDS-17)

D.V.N.Sarma narayana at hd1.vsnl.net.in
Sat Sep 6 20:17:35 CDT 2003


On 6 Sep 2003, at 6:35, V. Krishnamurthy wrote:

> tvad-anyaH pANibhyAM abhaya-varado daivata-gaNaH 
> tvam-ekA naivAsi prakaTita-varAbhIty-abhinayA /
> bhayAt trAtuM dAtuM phalam-api ca vAnchhA-samadhikaM
> sharaNye lokAnAM tava hi sharaNAveva
 nipuNau // 4 //

In the fourth line typo. It should be charaNAveva.

regards,
Sarma.More information about the Advaita-l mailing list