nArAyaNistuti (fwd)

Ravisankar S. Mayavaram msr at COMCO.COM
Thu Sep 28 09:08:07 CDT 2000


Aravind posted to this to ambaa-L. I feel it is appropriate for
advaita-L as well. Hence, I am taking liberty to forward
it.

Thank you.


Ravi


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 27 Sep 2000 22:34:17 CDT
From: Aravind Krishna <seeksha at hotmail.com>
Reply-To: ambaa-l at egroups.com
To: ambaa-l at egroups.com
Subject: [ambaa-l] nArAyaNistuti

.. shriiH ..

yA chaNDI madhu kaiTabhAdi daityadalanI yA mAhiShonmUlinI
yA dhUmrekshaNa chaNDa muNDa mathanI yA raktabIjAshanI .
shaktiH shumbha nishumbha daitya dalanI yA siddhidAtrI parA
sA devI nava koTi mUrti sahitA mAM pAtu vishveshvarI ..


We are in the eve of the first navarAtri utsavam of the millennium. Though
all the 365 days are to be sent in contemplation on the divine mother; these
ten days are indeed special. The 700 mantraas in devI mAhAtmIya portion of
the mArkaNdeya purANa popularly known as durgA saptashati is the best prayer
that would be recited on this eve.

When H H Bharati tirtha mahaswamigal of shri dakshinamnaya shringeri sharada
peetam was camping in Shengottah he addressed the concerns of a normal
seeker and gave a beautiful selection from the 700 shlokas.

"You have been told by many that you should worship the divine mother. But
I know the difficulty you encounter. The foremost is getting at a proper
Guru. Now take it from me and let me be your Guru. Make it a point to chant
daily the first 35 shloka-s in Chapter-ll of DevI MAhAtmIya."


H.H selection was the nArAyaNistuti that occurs in the ekAdasho.adhyAya of
devImAhAtmIya.

.. OM namashchaNDikAyai .. 1

devyA hate tatra mahAsurendre
    sendrAH surA vahnipurogamAstAm.h .
kAtyAyanIM tuShTuvuriShTalAbhA\-
   dvikAsivaktrAbjavikAsitAshAH .. 2..

devi prapannArtihare prasIda
    prasIda mAtarjagato.akhilasya .
prasIda vishveshvari pAhi vishvaM
    tvamIshvarI devi charAcharasya .. 3..

AdhArabhUtA jagatastvamekA
    mahIsvarUpeNa yataH sthitAsi .
apAM svarUpasthitayA tvayaita\-
   dApyAyate kutsnamalaN^ghayavIrye .. 4..

tvaM vaiShNavIshaktiranantavIryA
   vishvasya bIjaM paramAsi mAyA .
sammohitaM devi samastameta\-
   tvaM vai prasannA bhuvi muktihetuH .. 5..

vidyAH samastAstava devi bhedAH
    striyaH samastAH sakalA jagatsu .
tvayaikayA pUritamambayaitat.h
    kA te stutiH stavyaparAparoktiH .. 6..

sarvabhUtA yadA devI bhuktimuktipradAyinI .
tvaM stutA stutaye kA vA bhavantu paramoktayaH .. 7..

sarvasya buddhirUpeNa janasya hR^idi sa.nsthite .
svargApavargade devi nArAyaNi namo.astu te .. 8..

kalAkAShThAdirUpeNa pariNAmapradAyini .
vishvasyoparatau shakte nArAyaNi namo.astu te .. 9..

sarvamaN^galamAN^galye shive sarvAtha.rsAdhike .
sharaNye tryambake gauri nArAyaNi namo.astu te .. 10..

sR^iShTisthitivinAshAnAM shaktibhUte sanAtani .
guNAshraye guNamaye nArAyaNi namo.astu te .. 11..

sharaNAgatadInArtaparitrANaparAyaNe .
sarvasyArtihare devi nArAyaNi namo.astu te .. 12..

ha.nsayuktavimAnasthe brahmANIrUpadhAriNi .
kaushAmbhaHksharike devi nArAyaNi namo.astu te .. 13..

trishUlachandrAhidhare mahAvR^iShabhavAhini .
mAheshvarIsvarUpeNa nArAyaNi namo.astute .. 14..

mayUrakukkuTavR^ite mahAshaktidhare.anaghe .
kaumArIrUpasa.nsthAne nArAyaNi namo.astu te .. 15..

shaN^khachakragadAshArN^gagR^ihItaparamAyudhe .
prasIda vaiShNavIrUpe nArAyaNi namo.astu te .. 16..

gR^ihItogramahAchakre da.nShTroddhR^itavasundhare .
varAharUpiNi shive nArAyaNi namo.astu te .. 17..

nR^isi.nharUpeNogreNa hantuM daityAn.h kR^itodyame .
trailokyatrANasahite nArAyaNi namo.astu te .. 18..

kirITini mahAvajra sahasranayanojjvale .
vR^itraprANahare chaindri nArAyaNi namo.astu te .. 19..

shivadUtIsvarUpeNa hatadaityamahAbale .
ghorarUpe mahArAve nArAyaNi namo.astu te .. 20..

da.nShTrAkarAlavadane shiromAlAvibhUShaNe .
chAmuNDe muNDamathane nArAyaNi namo.astu te .. 21..

lakshmi lajje mahAvidye shraddhe puShTi svadhe dhruve .
mahArAtri mahAmAye nArAyaNi namo.astu te .. 22..

medhe sarasvati vare bhUti bAbhravi tAmasi .
niyate tvaM prasIdeshe nArAyaNi namo.astute .. 23..

sarvasvarUpe sarveshe sarveshaktisamanvite .
bhayebhyastrAhi no devi durge devi namo.astu te .. 24..

etate vadanaM saumyaM lochanatrayabhUShitam.h .
pAtu naH sarvabhUtebhyaH kAtyAyani namo.astu te .. 25..

jvAlAkarAlamatyugramasheShAsurasUdanam.h .
trishUlaM pAtu no bhIterbhadrakAli namo.astu te .. 26..

hinasti daityatejA.nsi svanenApUrya yA jagat.h .
sA ghaNTA pAtu no devi pApebhyo naH sutAniva .. 27..

asurAmR^igvasApaN^kachachi.ntaste karojjvalaH .
shubhAya khaDgo bhavatu chaNDike tvAM natA vayam.h .. 28..

rogAnasheShAnapaha.nsi tuShTA
    ruShTA tu kAmAn.h sakalAnabhIShTAn.h .
tvAmAshritAnAM na vipannarANAM
    tvAmAshritA hyAshrayatAM prayAnti .. 29..

etatkR^itaM yatkadanaM tvayAdya
    dharmadviShAM devi mahAsurANAm.h .
rUpairanekairbahudhAtmamUrtim.h
    kR^itvAmbike tatprakaroti kAnyA .. 30..

vidyAsu shAstreShu vivekadIpe\-
   ShvAdyeShu vAkyeShu cha kA tvadanyA .
mamatvagarte.atimahAndhakAre
   vibhrAmayatyetadatIva vishvam.h .. 31..

rakshA.nsi yatrograviShAshcha nAgA
    yatrArayo dasyubalAni yatra .
dAvAnalo yatra tathAbdhimadye
    tatra sthitA tvaM paripAsi vishvam.h .. 32..

vishveshvari tvaM paripAsi vishvaM
    vishvaatmikA dhArayasIti vishvam.h .
vishveshavandyA bhavatI bhavanti
    vishvAshrayA ye tvayi bhaktinamrAH .. 33..

devi prasIda paripAlayano.ri\-
   bhIternityaM yathAsuravadhAdadhunaiva sadyaH .
pApAni sarvajagatAM prashamaM nayAshu
    utpAtapAkajanitA.nshcha mahopasargAn.h .. 34..


praNatAnAM prasIda tvaM devi vishvArtihAriNi .
trailokyavAsinAmIDye lokAnAM varadA bhava .. 35..


.. OM namshchaNDikAyai OM namshchaNDikAyai OM namshchaNDikAyai ..

Aravind

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at
http://profiles.msn.com.


-------------------------- eGroups Sponsor -------------------------~-~>
eLerts
It's Easy. It's Fun. Best of All, it's Free!
http://click.egroups.com/1/9068/10/_/57766/_/970112059/
---------------------------------------------------------------------_->

AUM shrImAtre namaH

Archives : http://www.ambaa.org/ (Edited)
     : http://www.egroups.com/messages/ambaa-l/

Contact  : help at ambaa.org

--
bhava shankara deshikame sharaNam

Archives : http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l.html
Help   : Email to listmaster at lists.advaita-vedanta.org
Options : To leave the list send a mail to
      listserv at lists.advaita-vedanta.org with
      SIGNOFF ADVAITA-L in the body.More information about the Advaita-l mailing list