shrImatsanatsujAtIyabhAShye Adima.m vAkyam ..

Aravind Krishna seeksha at HOTMAIL.COM
Tue Sep 12 19:59:24 CDT 2000


The first sentence of bagavatpAdAchAryA’s commentary on snatsujAtIya is set
to be the most concise and beautiful summary of Vedanta. Here it is,


   shrIH
svatashchitsadAnandAdvitIyabrahmasvarUpo.apyAtmA svAshrayayA svaviShyayA
avidyA svAnubhavagamyayA sAbhAsayA
svAbhaavikachitsadAnandAdvitIyabrahmAtmabhAvAtpracyutaH
anAtmani dehAdau AtmabhAvamApannaH aprAptAsheShapuruShArthaH
prAptAsheShAnarthaH avidyAkarmaparikalpitaireva
sAdhanairiShTaprAptimaniShTaparihR^iti.m
chAkAN^xan laukIkavaidIkasAdhanairanuShThitairapi paramapuruShArthe
moxAkhyamalabhamAno
makaraadibhiriva raagadveShaadibhiritastataH AkR^iShyamANaH
suranaratiryagaadiprabhedabhinnaasu
nAnAyoniShu parivartamAno muhyamAnaH sa.msaran katha.mchit puNyavashAt
vedoditena
IshvarArthakarmAnuShThAnenApagataraagaadimalaH
anityAdidoShadarshanenotpannehaamutraphalabhogavirAgaH
vedAntebhyaH pratIyamAna.m brahmAtmabhAva.m bubhutsuH
vedoditashamadamaadisaadhanasa.mpannaH
brahmavidamAchAryamupetya AchAryAnusAreNa vedAntashravaNAdinA aha.m
brahmAsmi iti brahmAtmatattvamavagamya
nivR^ittaGYAnatatkAryaH brahmarUpo.avitiShThate itoya.m vedAntAnA.m maryAdA
.

.. iti shrImacchha.mkarabhagavatpAdaiH anugR^ihIte
shrImatsanatsujAtIyabhAShye Adima.m vAkyam ..

Aravind
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at
http://profiles.msn.com.

--
bhava shankara deshikame sharaNam

Archives : http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l.html
Help   : Email to listmaster at lists.advaita-vedanta.org
Options : To leave the list send a mail to
      listserv at lists.advaita-vedanta.org with
      SIGNOFF ADVAITA-L in the body.More information about the Advaita-l mailing list