135. sarvAdhArA

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Sat Sep 5 22:12:44 CDT 1998


135. sarvAdhArA

SHE who is the basis for everything.

According to the taittiriya upaniShad "brahma puchChaM pratiShTa"
which means "like the tail, brahman is the basis". SHE is seated
in  everybody's heart. Everybody's heart is the basis for
manifestation in worship.

AUM sarvAdhArAyai namaH

======================
>From  a translation of
shrI shankara bhAshyam of shrI lalita trishatIMore information about the Advaita-l mailing list