160. kastUrItilakA.nchitA

Ravisankar Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Mon Nov 23 17:00:44 CST 1998


160. kastUrItilakA.nchitA

SHE whose forehead is adorned with ornamental marks made of musk.

AUM kastUrItilakA.chitAyai namaH

======================
>From  a translation of
shrI shankara bhAshyam of shrI lalita trishatI

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list