sarvAtmabhAva

Vidyasankar Sundaresan vidya at CCO.CALTECH.EDU
Fri Nov 13 00:46:26 CST 1998


Check towards the end of taittirIya bhAshya, 2. 5, where
sarvAtmabhAva is described as praise (stuti) of moksha.

Vidyasankar

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list