AmnAya stotram.h - 6

Ravisankar Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Fri Nov 6 08:57:41 CST 1998


On Thu, 5 Nov 1998 msr at isc.tamu.edu wrote:

> Continuation of the details of dvArakA maTha
>
> vikhyAtaM gomatItIrthaM sAmavedashcha tadgatam.h |
> jIvAtmabrahmAtmaikabodha yatra bhaviShyati || 6 ||
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

This should read jIvAtmaparamAtmaikabodha. Sorry for the error.

Ravi

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list