AmnAya storam.h - 5

Ravisankar Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Tue Nov 3 08:58:36 CST 1998


Details about the maTha at dvArakA continues:

devassiddheshvaraH shaktiH bhadrakAliiti vishrutA |
svarUpabrahmachArakhya AchAryaH padmapAdakaH || 5 ||

What does the term svarUpabrahmachArakhya mean? Does this mean
that the names of the  brahmachAri-s of the maTha end with
svarUpa?

Thank you.

Ravi

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list