|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravi Mayavaram msr at REDDY20.TAMU.EDU
Wed May 20 22:44:24 CDT 1998


AUM bhagavate namaH
I bow to shrI shankara who is the supreme Lord.

AUM bhAratIjite namaH
I bow to shrI shankara who defeated shrI sarasvatI in debateMore information about the Advaita-l mailing list