|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravi Mayavaram msr at REDDY20.TAMU.EDU
Thu May 14 22:36:01 CDT 1998


>
>vairAgyaniratasshshAntassaMsArArNavatArakaH |
>prasannavadanAmbhojaH  paramArthaprAkAshakaH || 6 ||
             ^^^^^^^

AUM prasannavadanAmbujAya namaH

(prasanna vadana ambuja)
I  bow to shrI shankara whose face is bright and beautiful like a
lotus(*)

AUM paramArthaprakAshakAya namaH

I bow to shrI shankara who shows the way to achieve the highest goal,
mukti.


(*) The original name is prasannavadanAmbhojaH, I will be grateful if
someone shed light on this name.
--
bhava shankara deshikame sharaNamMore information about the Advaita-l mailing list