[Advaita-l] Ishwara Turiya?

Antharyami sathvatha at gmail.com
Sun Mar 11 22:18:51 CDT 2012


Hari OM~

nama sabhAye,Isvaro nAma mAyA shabalitaM brahma pAramArtikaM iti asmAkaM pakSaM
tattvashuddhikArairapi (Jnanottama) upanyasyati. yathA idaM rajataM iti
bhrama sthale vastutaH shuktikoTi-antargato’pi idaM amshaH pratibhAsato
rajata-koTI; tathA sAkSi-caitanyaM brahma-koTi paramArtaM bhavati
prAtibhAsike apare tu vyAvahArike iti samarthitaH.  rajatavat bAdhAbhAvAt.
tathA’pi avasthAtraya vilIne’pi sAkSi-caitanyaM bAdhAbhAvAt.  prakRte tu
sarvaj~natvAdi sarveshvaratva jagatkAraNatvAdi vishiSTaM guNajAtaM
anupapannaM iti cet; na iti sAmpradAyikaiH. sarvaj~natvAdi
sarvajagatkAraNatvAdi vacanasya Ishvara-svarUpaM iti bhAvaH.  nATaka dIpa
samdarbhe, dRSTAnte atra nRtya-shAlA suSupti sAdhAraNaM ityabhimataM.
suSuptyavasthAyAM prAj~na IshvaraM iti prasiddhaM. sa eva prabhuH iti
vidyAraNya swAminaH varNayanti. tasya prabhavaH, mANDUkye’pi prAj~naH iti
abhidhIyate.  shruti vAkyeSu praj~nAna eva ityatra eva padokteh jAtyantaraM
praj~nAna-vyatiriktAbhAvaH iti AcArya sammataM. tatraiva ca  mangala
shloke, AcAryaiH yo vishvAtmA ityupakramArabhya ‘nasturIyaH’
ityupasaMharanti. Upakrama-upasaMhArayoH parAmarshaM lingam IshvaraM
turIyaM iti bADhaM siddhaM. Atha Ishvarasya brahma-koTitvaM advaita mate
suspaSTaM. suSupti sthale so’yaM IshvaraH paramArthAparamArthArUpadvayena
prakAshayati. jAgrat svapna saMyukta sabIja apamArtharUpaM avidyA kRtaM.
tat hiraNyagarbhAkhyAM kArya brahameva. tadeva pratibimbita-caitanyaM.‘nAhaM prakAshaH sarvasya yogamAyAsamAvRtaH’ ityatra yogamAyA pade na asau
yogamAyA madIyA sati mama Ishvarasya mAyAvinaH j~nAnaM pratibadhnAti yathA
anyasyApi mAyAvinaH mAyA j~nAnaM tadvat iti bhASyakAraiH Avedayanti. tadeva
bimba-caitanyaM nAma sAkSi-caitanyaM anavacchinna-caitanyaM iti bhAvaH.
atra yogamAyA vishiSTopAdhiH natu avacchinnopAdhiH. tasya upAdhiH
udAsIna-dharma-anavacchinna-sAdhya-vyApakatvAt iti. yaccoktaM ‘sa sartA
sarvajnaH jagatkAraNatvAt iti anumAne ki~nca sRSTikAle jagatkartuH sharIraM
asti va ? na va? ityatra, siddhAnte nAdyaH mAnAbhAvAt, saMsAritva-prasaNgAt
ca, asaMbhavAt cApi. ashArIrasya eva ityAha. ‘yat asharIraM tat nityaM’,
iti vyApti sthale IshvaraM nityaM iti shrutyanugrahaM. tasmAt asharIrasya
Ishvarasya nityatva siddheH, tadeva syAt turIyam iti vivakSitaM.
mAyA-shabalitvaM udAsInopAdhiH.iti nArAyaNa smRtyA,

ArSeya pravarAnvitaH,

Devanatha sharmaMore information about the Advaita-l mailing list