[Advaita-l] Meaning of the verse.

Srikanta Narayanaswami srikanta.narayanaswami at yahoo.com
Fri Jul 22 01:32:48 CDT 2011


Thanks for the explanation and citing the source.  Could you pl. mention the exact work - Chanakya Neeti, etc.?

Regards,
subrahmanian.v
________________________________________________________________________________________________________
The above verse was included in the sanskrit text of my highschool grammar.I remember to have read that it is from Chanakya.there are many such verses.Some verses which were included in the text were,:
 
Kakah krishnah pikah krishnah ko bhedha pika kakayoh?
vasantha samaya prapte kakah kakah  pikah pikah!!
 
Hamsa shwethah baka shwethah ko bhedha baka hamsayoh!
Neera kshira viveketu Hamso hamsah bako bakah!
 
Sajjanasya hrdayam navaneetam vadanti kavayah tadaleekam
anyadeha vilasatpartapat sajjanh dravati no navaneetam!!
 
shyleshyle na manikyam mauktikam na Gaje Gaje
sadhavo nahi sarvatra chandanam na vane vane!!
 
Regards,
N.Srikanta.


More information about the Advaita-l mailing list