[Advaita-l] New member introduction: Venkataraman Rajaraman

Ramesh Krishnamurthy rkmurthy at gmail.com
Sun Sep 14 10:50:17 CDT 2008


Vivekachudamani: bi-weekly (sat/sun), 7 pm at Bharatiya Vidya Bhavan
Prasthanatrayi Bhashya: tri-weekly (mon/wed/fri), 8 am at Sankara Gurukulam

In addition, he also teaches Parasurama Kalpa Sutra-s and Advaita Siddhi

2008/9/12 kuntimaddi sadananda <kuntimaddisada at yahoo.com>:
> PraNams
> Where are these classes in Chennai - times and text currently taking?
> Hari Om!
> Sadananda
>


-- 
santoShaH paramo lAbhaH satsa~NgaH paramA gatiH I
vicAraH paramaM j~nAnaM shamo hi paramaM sukham II
- yoga vAsiShThaMore information about the Advaita-l mailing list