[Advaita-l] Shata-shlokI of Shankara - 1,2 of 101

Jaldhar H. Vyas jaldhar at braincells.com
Wed Jun 9 07:45:55 CDT 2004


On Wed, 2 Jun 2004, V. Krishnamurthy wrote:

> Namaste.
>
> Om.
> 1.
> dRshhTAnto naiva dRshhTaH tribhuvana-jaThare
> sad-guror-jnAna-dAtuH
> sparshash-cet-tatra kalpyaH sa nayati yad-aho
> svarNatAm-ashma-sAraM /
> na sparshatvaM tathA-api shrita-caraNa-yuge sadguruH
> svIya-shishhye
> svIyaM sAmyaM vidhatte bhavati nirupamaH tena vA’laukiko’pi
>  //
>

Thankyou so much for starting this series.  Is it your own translation?

-- 
Jaldhar H. Vyas <jaldhar at braincells.com>
It's a girl! See the pictures - http://www.braincells.com/shailaja/More information about the Advaita-l mailing list